Новини

НачалоНовиниСключен договор по ОП Иновации и Конкурентноспособност

Сключен договор по ОП Иновации и Конкурентноспособност

3 Май 2018

 На основание проведена процедура 'Избор с публична покана' с предмет: 

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за производство на леярски форми, включваща:

- Инсталация за смесоподготовка и изработване на леярски форми – 1 бр.;

- Инсталация за първично рециклиране на отработени формовъчни смеси на база органични смоли – 1 бр.;

- Инсталация за отделяне на хромитовия от кварцовия пясък – 1 бр.;

- Инсталация за рециклиране на пясъци чрез вторично стриване – 1 бр.;

- Инсталация за зареждане на бункерите с нов кварцов и нов хромитов пясък -1 бр.“

Във фирма „ИПО“ ООД, ЕИК 040905182, със седалище в гр. София, кв. "ХАДЖИ ДИМИТЪР", ул. "РЕЗБАРСКА", № 47, ет.5, електронен адрес: https://www.ipo-bg.com, в качеството си на бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-3.002-0094-C01/ 18.12.2017 г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002 “Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, бе проведена процедура за определяне на изпълнител за “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за производство на леярски форми, включваща:

- Инсталация за смесоподготовка и изработване на леярски форми – 1 бр.;

- Инсталация за първично рециклиране на отработени формовъчни смеси на база органични смоли – 1 бр.;

- Инсталация за отделяне на хромитовия от кварцовия пясък – 1 бр.;

- Инсталация за рециклиране на пясъци чрез вторично стриване – 1 бр.;

- Инсталация за зареждане на бункерите с нов кварцов и нов хромитов пясък -1 бр.“


С Протокол от 28.03.2018, утвърден на 19.04.2018г., е определен за изпълнител следният кандидат:


1. „ТЕЛЕМАТ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК: 200972613 – комплексна оценка 97,5 т.


Договорът с избрания кандидат е сключен на 03.05.2018 г.

 

 

Внимание!


Версията на браузъра Ви не се поддържа.
Моля, обновете до актуална версия.