За нас

НачалоЗа насОколната Среда, Здравеопазване и Безопасност на Работа

За фирмата

Политиката по околната среда на МФ „ИПО” ООД, гр. Карлово  е насочена към ограничаване на вредното въздействие от дейностите и продуктите на дружеството върху околната среда. Отговорността за опазване на околната среда е приета както от ръководството на дружеството, така и от всеки един от служителите, работещи за или от името на МФ „ИПО” ООД, гр. Карлово. Политиката по околната среда е изградена върху следните основополагащи принципи.

 • Постоянно поддържане и непрекъснато подобрение на Системата за управление на околната среда;
 • Създаване на условия за недопускане на всяко значително вредно въздействие върху околната среда от  дейността и продуктите на дружеството;
 • Ефективно използване на материалите и природните ресурси; 
 • Намаляване на отпадъчните материали и опасностите за ОС, чрез контрол и усъвършенстване на технологиите;
 • Спазване на нормативните изисквания по опазване на околната среда;
 • Изграждане и обновяване на техническата инфраструктура на Дружеството по проекти, съобразени и щадящи околната среда;
 • Актуализиране на политиката, респективно общите и конкретни цели по околната среда при промяна на процесите и дейностите в МФ „ИПО” ООД, гр. Карлово ;
 • Ръководството има ангажимента тази политика да бъде реално прилагана в дейността на дружеството  и в рамките на обхвата на ИСУ.

Политика по околната среда е приложима за всички структурни единици на дружеството, и е разпространена до работещите за и от името на МФ „ИПО” ООД, гр. Карлово. Политиката по околна среда е достъпна за заинтересованите страни.

Управителят на дружеството носи основната отговорност за ефективността на Системата за управление на околната среда, а ПР по К и ОС има делегирани пълномощия за ефективното й функциониране.

Политиката по околната среда периодично се разглежда и обсъжда от ръководството и постоянно се актуализира с цел максимално съответствие с променящите се екологични условия в дружеството и с действащата законова и нормативна уредба.

Политика за здравето и безопасността при работа

Политиката за здравето и безопасността при работа отразява поетите ангажименти от ръководството относно:

 • Осигуряване на съответствие с приложимите в дейностите на дружеството законови и други изисквания, свързани с идентифицираните опасности за здравето и безопасността;
 • Осигуряване и поддържане на машини и оборудване, които са безопасни и без всякакви рискове за здравето при работа;
 • Осигуряване и поддържане на безопасна работна среда;
 • Определянето на общи и конкретни цели по здравословни и безопасни условия на труд;
 • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Създаване на организация и условия за управление на злополуки, инциденти и други несъответствия по здравословните и безопасни условия на труд.

При определяне на Политиката за здравето и безопасността Ръководството взема под внимание вида, характера на идентифицираните опасности и степента на рисковете за здравето и безопасността при работа.

Политиката за здраве и безопасност при работа се разглежда и обсъжда от ръководството и представителите на Комитета за условия на труд и постоянно се актуализира с цел максимално съответствие с променящите се условия на работната среда в дружеството и с действащата законова и нормативна база.

 

БДС ЕN  ISO 14001:2005 „Системи за управление на околната среда. Изисквания с указания за прилагането им.”

BS OHSAS 18001:2007 „Система за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.”

Внимание!


Версията на браузъра Ви не се поддържа.
Моля, обновете до актуална версия.