За нас

Проекти

     На 18.12.2017 г. "ИПО” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0094-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Разширяване на производствения капацитет на "ИПО" ООД чрез въвеждане на енергийно ефективно производствено оборудване“, финансиран по Оператична програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, схема BG16RFOP002-3.002„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Общата стойност на планираната по проекта инвестиция е 2 391 200.00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ в размер на 1 195 600.00 лв. (от които 1 016 260.00 лв. Европейско и 179 340.00 лв. национално съфинансиране) и 1 195 600.00 лв. собствено съфинансиране.

  

Кратко описание на проекта

Фирма „ИПО“ ООД е производствена компания, произвеждаща висококачествени единични бройки, малки и средни серии детайли от черни и цветни метали с груба или окончателна механична обработка, които намират широко приложение при машини и съоръжения в общото машиностроене, рудодобива, строителството, енергетиката, селското стопанство, корабостроенето и кораборемонт, транспорта и др. отрасли. Производствената база на фирмата се намира в гр. Карлово. Настоящият проект предвижда дейности, водещи до разширяване на производствения капацитет и повишаване енергийната ефективност в „Цеха за производство на леярски формовъчни смеси и леярски форми“, както и намаляване разходите на фирмата за единица продукция, с цел повишаване на енергийната ефективност и конкурентоспособността на предприятието. 

Настоящото проектно предложение на "ИПО" ООД адресира следната основна цел, която е залегнала в цялостната стратегия за развитие на дружеството: изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност в ИПО ООД, гр. Карлово. Целта на проекта ще бъде постигната чрез реализирането на първоначални инвестиции в материални активи за разширяване капацитета на съществуващ стопански обект и намаляване разхода на енергия за производствени нужди.

Успоредно с тази цел в рамките на проекта ще бъдат постигнати и няколко специфични цели:

Разширяване производствения капацитет на компанията при производството на леярски форми;

Намаляване използването на първична суровина в производството на леярски форми в резултат на влагане в производството на вторична рециклирана суровина от вече използваните форми;

Намаляване на разходите за енергия, посредством въвеждане на Автоматизирана системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението в производствения обект;

Повишаване на енергийната ефективност в предприятието и постигане на минимум 1 852 697,35 kWh/год. общи енергийни спестявания, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност, заложени в одита по проекта.

Намаляване на емисиите на CO2 с 1 515,89 т./г.

Управление на енергийните характеристики, контрол и намаление на енергийното потребление в компанията чрез внедряване и сертификация по стандарт БДС EN ISO 50001.

Повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

Повишаване информираността на обществото чрез реализиране на мерки по информираност и публичност.

 

Проектът ще се реализира посредством изпълнението на следните допустими дейности:

Подмяна на стара инсталация за производство на леярски форми с нова Линия за производство на леярски форми - 1 бр.

Намаляване на разходите за енергия, посредством въвеждане на автоматизирана системи за мониторинг на енергопотреблението - 1 бр.

Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт EN ISO 50001.

Публичност и визуализация по проекта.

 

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

 

ü  Разширен производствен капацитет на дружеството в производствената база в Карлово в резултат на закупуване на нова енергийно ефективна Линия за производство на леярски форми в „Цеха за производство на леярски формовъчни смеси и леярски форми“.

ü  Увеличен производствен капацитет в дружеството - постигната средна часова производителност при леярските форми не по-малко от 7,5 т/ч., и годишната производителност на новата линия от 21 450 т/г. леярски форми, в сравнение със старата инсталация, която произвежда 1,3 т./ч., годишна производителност 3 718 т/г.

ü  Закупена и инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 бр

ü  Обхванати над 95 % от общия енергиен микс на разглеждания производствен обект по проекта: „Цех за производство на леярски формовъчни смеси и леярски форми (смесоподготовка и формоване)” чрез внедряването на СЕМ.

ü  Разработена и въведена в дейността на дружеството система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001.

ü  Получен сертификат за сертифицирана системата за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems).

ü  Изпълнени мерки по визуализация, съобразени с изискванията, предвидени в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014– 2020” и общите условия към договора за безвъзмездна финансова помощ.

ü  Реализирани енергийни спестявания в предприятието в резултат от изпълнените дейности - 1 852 697,35 kWh/год.;

ü  Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове - 1 515,89 т./г..;

ü  Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране - 10 940.00 т/год.

 

Внимание!


Версията на браузъра Ви не се поддържа.
Моля, обновете до актуална версия.