За нас

НачалоЗа насУправление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд

Управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

Ръководството на „ИПО” ООД в лицето на Управителя, декларира и поема персонален ангажимент и отговорност да изпълнява следните общи цели на политиката:

- Непрекъснато подобряване на резултатността на интегрираната система за управление (ИСУ) чрез повишаване качеството на предоставяните продукти и услуги, опазване на околната среда и постигане на здравословни и безопасни условия на труд в рамките на обхвата на приложение и определения контекст на дружеството;
- Постигане на тези цели задаващи основната рамка на конкретните измерими цели по качеството, околната среда и ЗБУТ;
- Максимално задоволяване на потребностите и очакванията на заинтересованите страни;
- Постигане на високо ниво на конкурентоспособност на „ИПО” ООД, чрез предоставяне на иновативни и достъпни решения за клиентите;
- Изпълнение на дейности по опазване на околната среда, включително предотвратяване на замърсяване от основната дейност;
- Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които да предотвратяват възможни инциденти, злополуки и заболявания, причинени от основната дейност на дружеството;
- Осигуряване на условия при които работниците и служителите или техни представители да участват в процесите по взимане на решения свързани със ЗБУТ;
- Спазване на всички приложими за дейността на дружеството български закони, нормативни актове и международни стандарти, свързани с предоставяните продукти и услуги, с опазване на околната среда и ЗБУТ, както и задълженията по договорите с клиентите;
- Подбор, обучение и развитие на човешки ресурси за постигане на най-добрите резултати.
 
Ръководството има отговорността да изисква от всички работници и служители, и при необходимост от конкретни подизпълнители на „ИПО” ООД да бъдат добре запознати с целите на настоящата политика.
 
Ще се търсят непрекъснато възможности за подобрения, като се използват показатели за измеримите цели по качеството, околната среда и ЗБУТ, както и определените показатели за измерване на процесите.
 
Настоящата политика ще бъде обект на ежегоден преглед от ръководството за нейната пригодност и е публикувана вИнтернет, за да бъде достъпна за заинтересованите страни.

Внимание!


Версията на браузъра Ви не се поддържа.
Моля, обновете до актуална версия.